Правилник за организацията и дейността 
Учебен център „Архимед“

I. Общи положения

 1. Този правилник е приет на 26.05.2022 г. и урежда организацията, дейността и начина на работа на Учебен център (УЦ) „Архимед‘‘.
 2. Целта на правилника е да регламентира условията на работа, както и правата и задълженията на всички участници в предлаганите от УЦ „Архимед” дейности във връзка с организираните летни занимални, както и тези, свързани с повишаването на знанията на учениците в съответствие с училищните програми и развиването на личностния потенциал на курсистите.
 3. Дейността на УЦ „Архимед” е свързана с предлагане на курсове, обучения и занимания, съобразени с училищните програми, както и такива, допълнително развиващи качествата и способностите на участващите в организираните от учебния център летни занимални.
 4. Настоящият правилник е задължителен за екипа на учебния център, всички, които вземат участие в организираните от УЦ занимания, курсисти, ученици и техните представители.

II. Организация на дейността на УЦ „Архимед”. Видове дейности

 1. Дейността на УЦ „Архимед” се развива от професионален екип от педагози и специалисти с доказан опит, личностен морал и ценностна система.
 2. УЦ „Архимед” организира летни занимални през периода от 06.06. до 12.09. през всяка календарна година от 7.30 до 18.30 часа от понеделник до петък.
 3. УЦ „Архимед” организира учебна занималня за учениците от 1. до 4. клас на двусменен режим в зависимост от училищните смени на учениците. Работното време на учебния център е от 7.30 до 18.30 часа от понеделник до петък с допълнителни възможности в зависимост от графика на съответните курсове.
 4. УЦ „Архимед” провежда курсове за ученици с цел подготовка за НВО и матури след 7. и 12. клас.
 5. УЦ „Архимед” предлага обучителни семинари за различни възрастови групи в сферата на личностното израстване и усъвършенстване.
 6. УЦ „Архимед” организира занимания по интереси за всички възрасти с цел придобиване на нови умения, развитие на творчеството, креативността и самоусъвършенстването.
 7. За осъществяване на комуникация с родителите/настойниците на участниците в организираните курсове и занимания представителите на УЦ „Архимед” имат право да използват всички посочени от родителя/настойника възможности за контакт с него, вкл. и профили в социалните мрежи, viber и/или messenger.

III. Задължения на участниците в дейността на УЦ „Архимед” /ученици, родители, курсисти, преподаватели, управленски екип/

 1. Всички участниците в дейността на УЦ „Архимед” имат задължение да спазват необходимата култура на поведение и общуване.
 2. Учениците следва да проявяват старание и отговорност при подготовката си в съответното обучение/занимание.
 3. Родителите следва да спазват нормите на културно поведение и да съдействат на преподавателския екип за постигане на положителни резултати на децата в учебната и извънучебната дейности, провеждани от екипа на УЦ „Архимед”.
 4. Представителите на УЦ „Архимед” /управленски и преподавателски състав/ имат задължение да изпълняват възложената работа с необходимата прецизност и отговорност, проявявайки уважение и култура по отношение на всички участници в съответните дейности.
 5. Възникването на конфликтни ситуации от какъвто и да е характер следва да се довежда до знанието на управленския екип на УЦ „Архимед”.
 6. Родителите/курсистите имат задължение да спазват обявените срокове за заплащане на съответните такси за обучение.
 7. В случаи на доказана агресия, липса на индивидуална активност от страна на учениците по отношение на усвояването на учебния материал, неспазване на конкретните условия за участие в дейността на учебния център, както и неизпълнение на което и да е друго задължение на даден участник поражда правото на УЦ „Архимед” да прекрати поетите ангажименти с курсиста/ученика. При тези условия не се дължи връщане на предплатената такса за участие в съответния курс/занималня.
 8. Участниците в дейността на УЦ „Архимед” следва да опазват имуществото на учебния център и да съдействат с работата си за повишаване на знанията и развитието на личността.
 9. В случай на нанесени щети върху материалната база на учебния център същите се заплащат от родителя/настойника на ученика по пазарни цени до 3 дни от констатирането им.

IV. Водене и вземане на учениците, записани в занималня. Отговорност на родителите

 1. Учениците, записани в занималнята на УЦ „Архимед”, се довеждат/прибират от родител/настойник или изрично посочено от него лице в заявлението за записване или друг документ, изходящ от родителя/настойника, достигнал до знанието на персонала на УЦ.
 2. Родителите имат задължение за предварително писмено уведомяване в заявлението за записване или в допълнително писмено уведомление за специфични трайни или временни особености на ученика: алергии, личностни предпочитания, особености на характера и здравословни проблеми.
 3. Родителите следва да спазват изискванията за ползотворна учебна работа в здравословна среда и да не водят болни и/или нуждаещи се от допълнителни грижи ученици.
 4. УЦ „Архимед” не носи отговорност за инциденти, настъпили в резултат от укрита/незаявена от страна на родителите информация, свързана със здравословното, физическото и емоционалното състояние на ученика.

V. Условия за обедно хранене на учениците от занималнята

 1. Учениците ползват услугите на кетъринг за доставяне на топло приготвено обедно меню от утвърдено заведение за хранене и при спазване на всички стандарти за здравословно хранене по предварителна заявка за седмицата.
 2. УЦ „Архимед” поддържа политика на здравословно хранене на учениците, във връзка с която предлага без допълнително заплащане пресни сезонни плодове и зеленчуци.

VI. Особености на дейностите в УЦ „Архимед”

 1. УЦ „Архимед” предоставя информация на официалните си сайт и фейсбук страница за учебните и извънучебните занимания.
 2. Записването за която и да е от дейностите на УЦ „Архимед” се извършва след предварителен разговор/среща с представител на управленския екип, попълване на заявление и плащане. В случай че има разминаване в предоставените от родителя/настойника данни в заявлението за записване и подписания от него и учебния център договор, меродавни за персонала на учебния център имат по-късно посочените данни, а именно тези в договора.

VII. Начин на плащане

 1. Плащането се извършва по банков път по сметка на „Архимед 2022“ ЕООД:
  IBAN:BG54UBBS80021030305350; SWIFT:UBBSBGSF – ОББ АД.
 1. Схемите за плащане по организираните и провежданите от УЦ „Архимед” дейности се уговарят конкретно в индивидуално подписаните между учебния център и родителя/настойника договор.
 2. За целите на отчетността и окончателното определяне на дължимите такси персоналът на учебния център води присъствена форма на участниците във курсовете и заниманията, които организира.